Phạn Tịnh Sơn - Đạo Tràng của Đức Phật Di Lặc

Phạn Tịnh Sơn - Đạo Tràng của Đức Phật Di Lặc, là ngọn núi cao với đỉnh cao nhất lên đến 2570 mét thuộc các huyện Ấn Giao, Tùng Đào, Giang Khẩu tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Phạn Tịnh Sơn nổi tiếng với đỉnh núi " Đá Nấm" được UNESCO công nhận di sản thế giới năm 2018, đây là ngọn núi linh thiêng có tiếng trong Phật Giáo Trung Quốc